Home   

 

모델 TE60  고압 왕복형 마찰마모 시험기

 

(최대 150BAR 압력 시험 환경,  3개 샘플 동시 시험)

=

모델 TE60 HIGH PRESSURE HYDROGEN RECIPROCATING TRIBOMETER

(고압 수소 환경 왕복형 마찰마모시험기)

               

                    

 

고압 챔버 사진

 

상세한 정보 필요 하시면은 연락 주시기 바랍니다.~

 

만능 마찰마모윤활 시험기 +  스크래치 시험기 

 

 연구용 및  품질관리의 다양한  TRIBOLOGY 장비  리스트

                                                                        

 한미산업 

전화 :  02 - 3411- 0173    팩스 :  02 - 3411 - 0178 

sales@gohanmi.com